Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 11-06-2018

Pozytywna przyszłość na solidnej podstawie - PS Bank po Zebraniu Przedstawicieli

 

 

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Piasecznie odbyło się 25 maja 2018 r. w Sali konferencyjnej ,,EVA Park Life & Spa” w Konstancinie – Jeziornie. Miejsce wybrane na Zebranie jest obiektem należącym do podmiotu z Grupy BPS i położone jest na terenie Parku Zdrojowego należącego do miasta Konstancin – Jeziorna. Na terenie Konstancina zlokalizowane są dwie jednostki operacyjne PS Banku (a w najbliższym czasie jedna z placówek zostanie przeniesiona do lokalu w nowym Ratuszu Gminy).  

 

W zebraniu uczestniczyli Delegaci oraz zaproszeni goście: Magdalena Waniek – Dyrektora Departamentu Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych Banku BPS S.A., Andrzej Michałowski – Dyrektora ds. analiz i monitorowania ryzyka  Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i Janina Kozłowska  - Biegły Rewident oraz Wojciech Fortuński – Notariusz oraz Janusza Czyża, Janusz Piechociński – Honorowi Członkowie Banku, a także kadra kierownicza PS Banku. 

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie przebiegało zgodnie z przyjętym regulaminem i porządkiem obrad. Realizując Porządek obrad, Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Włodzimierz Szymczak poprosił o przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Piasecznie. Projektowane zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Piasecznie przedstawiła Marzena Gurynow-Grzejek – Zastępca Prezesa Zarządu Banku, która poinformowała, iż wnioskowane zmiany, uwzględniają decyzje Komisji Nadzoru Finansowego, wydaną w dniu 22 maja 2018 roku zezwalającą na objęte wnioskiem Banku zmiany w Statucie. 

 

Następnie, w imieniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Piasecznie, Anna Skrok – Zastępca Prezesa Zarządu przedstawiła sprawozdania z działalności Banku w 2017 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym, wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich. Przewodniczący Rady Nadzorczej Mieczysław Grodzki w kolejnym punkcie porządku obrad zreferował ,,Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie (PS Banku) w 2017 roku” wraz ze Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu oraz oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także funkcjonowania polityki wynagradzania w PS Banku wraz z wnioskiem do Zebrania Przedstawicieli o jego zatwierdzenie. Ponadto, Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił wniosek do Zebrania Przedstawicieli o pozytywną ocenę Rady Nadzorczej w znaczeniu kolektywnym jako organu Banku, następnie wniósł o Sprawozdania finansowego za 2017 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie w 2017 roku, projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok i udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. Uchwały w przedmiotowych sprawach zostały podjęte jednogłośnie.  

 

Po krótkiej przerwie i kwestiach formalnych nadszedł czas na oddanie głosu gościom. Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Michałowski – Dyrektor ds. analiz i monitorowania ryzyka Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Dziękując za zaproszenie na Zebranie, dokonał oceny działalności PS Banku. Poinformował, iż Bank Spółdzielczy w Piasecznie  należy do grona największych banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS, zaliczony jest do II Grupy rówieśniczej, których aktywa mieszczą się w przedziale od 0,5 mln zł do 1 mld zł. Stwierdził, że wypracowane wyniki Banku za rok 2017 należy ocenić bardzo pozytywnie, informując, że na 24 banki znajdujące się w grupie rówieśniczej PS Bank plasuje się na miejscu 13 przy wartości sumy bilansowej 773 mln zł.; wypracowany wynik jest o 15% wyższy niż średnio w tej grupie, a fundusze własne o 16 % wyższe. Podkreślił, że Bank Spółdzielczy w Piasecznie pozytywnie odbiega od grupy rówieśniczej, a współpraca Zarządu PS Banku ze Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia jest wzorowa. Na zakończenie wypowiedzi życzył zrównoważonego rozwoju w roku bieżącym oraz latach następnych. 

 

Następnie o głos poprosiła Magdalena Waniek – Dyrektor Departamentu Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych Banku BPS S.A, która podziękowała za zaproszenie. W swej wypowiedzi podkreśliła, iż jej wystąpienie poparte jest analizą wskaźników charakteryzujących efektywność działalności bankowej. Stwierdziła, iż osiągane przez PS Bank wskaźniki z roku na rok poprawiają się i spełniają normy nadzorcze. Podkreśliła, że w chwili obecnej przed kierownictwem i pracownikami stoją duże wyzwania, aby dostosować obowiązujące regulacje w Banku do zmieniających się przepisów zewnętrznych. Pogratulowała dobrych wyników i życzyła na przyszłość dalszych sukcesów.

Prezes Zarządu, podziękował w imieniu własnym jak i całego Zarządu za pozytywną ocenę pracy Banku w roku 2017 i szczególne podziękowania skierował do kierownictwa i pracowników, bez których nie było to możliwe. 

 

Po zakończonych przemówieniach Przewodniczący Zebrania poprosił Zarząd o przedstawienie informacji nt. projektu podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2017 r., wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2018 r. W imieniu Zarządu zagadnienia zreferowała i zaprezentowała Marzena Gurynow-Grzejek – Zastępca Prezesa Zarządu. 

 

W dalszej części realizacji przyjętego Porządku obrad, Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie ,,Kierunków działalności Banku w 2018 roku i latach następnych”. W imieniu Zarządu ,,Kierunki…” zaprezentowała Jolanta Rożek – Z-ca Prezesa Zarządu.

  

Po wystąpieniach Członków Zarządu Przewodniczący Zebrania poprosił Kazimierza Grabczuka – Prezesa Zarządu o wyjaśnienie spraw formalnych dotyczących ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Na wstępie Prezes Zarządu wyjaśnił z czego wynika zmiana ilości członków Rady Nadzorczej i stwierdził, że przy realizacji przyjętej Strategii Banku Spółdzielczego w Piasecznie na lata 2017-2020 oraz zakresu obowiązków spoczywających na członkach Rady, uznaje się za zasadne zwiększenie składu osobowego członków Rady Nadzorczej. Zaproponował również aby w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o rozszerzeniu składu Rady Nadzorczej Banku, rozważyć kandydaturę Krzysztofa Ksyty (byłego Członka Zarządu Banku), który niewątpliwie wypełnia wymogi posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie, a także wpłynie na zwiększenie kompetencji tego organu. 

 

Przewodniczący Zebrania podziękował Prezesowi Zarządu za przedstawienie informacji dotyczących problematyki wyborów członków Rady Nadzorczej i poparł propozycję Prezesa Kazimierza Grabczuka. Po dyskusji, z uwagi na wygłoszone opinie Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o rozszerzeniu składu Rady Nadzorczej o 1 osobę i wyborze Krzysztofa Ksyty na członka tego organu. Przewodniczący Zebrania pogratulował nowo wybranemu Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Ksycie, który gratulacje przyjął i podziękował za otrzymane zaufanie, stwierdzając, iż dołoży wszelkich starań, aby swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie zawodowe z pożytkiem wykorzystać dla dobra Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Banku. 

 

Na zakończenie zebrania głos zabrała Alfreda Wyszkowska członek Rady Nadzorczej w poprzedniej kadencji, na wstępie podziękowała za zaproszenie na Zebranie, pogratulowała Zarządowi otrzymanego absolutorium, wypracowanych wyników oraz życzyła stabilnego rozwoju Banku w kolejnych latach. 

 

Wobec wyczerpania spraw objętych Porządkiem obrad Przewodniczący Zebrania – Pan Włodzimierz Szymczak podziękował wszystkim obecnym, w tym gościom oraz Przedstawicielom za udział w Zebraniu, a Członkom Komisji oraz Prezydium za sprawną pracę i zamknął obrady.  

lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR