Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Subskrypcja

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 11-05-2018

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie

  

     

 

Porządek obrad

Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie
 w dniu 25 maja
 2018 r.

 

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się o godz. 1100,

w sali konferencyjnej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sienkiewicza 2

 

 

 

 

Rozpoczęcie o godz. 1100

 

1.

Otwarcie Zebrania.

a)  Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie,

b)     Wybór Przewodniczącego Zebrania.

2.

Uchwalenie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.

3.

Wybór Prezydium i Komisji Zebrania:

a)      Sekretarza i dwóch Członków Prezydium,

b)     Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

c)      Komisji Uchwał i Wniosków.

4.*

Informacja Zarządu w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

5.

Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu.

6.*

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

 

Przerwa w obradach

 

7.

Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:

a)      działalności Banku w 2017 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,

b)     wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

c)      przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

8.

Informacja Zarządu nt.:

a)      projektu podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2017 r.,

b)     wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2018 r.,

c) projektu zmian w Uchwale Nr 9/2015 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie z dnia 23.03.2015 r. w sprawie zamian w przyjętych „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,

d)     kierunków działalności Banku w 2018 roku i latach następnych,

e)  zmiany Uchwały nr 10/2015 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie z dnia 23.03.2015 r.

9.

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PS Banku w 2017 roku wraz ze Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu oraz :

a)      oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego,

b)     funkcjonowania polityki wynagradzania w PS Banku.

10.

Przedstawienie wniosków z wystąpienia polustracyjnego ZRBS

 

Przerwa w obradach (przerwa obiadowa)

 

11.

 

Dyskusja i podjecie uchwał w sprawie:

a)   oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej w znaczeniu kolektywnym, jako organu zarządzającego (jakim jest Rada Nadzorcza),

b)     zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Piasecznie w 2017 roku,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie za 2017 r.,

d)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Piasecznie za 2017 r.,

e)  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w 2018 roku,

f)      podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2017 r.,

g)     podział wyniku z lat ubiegłych,

h)   wystąpienia polustracyjnego wynikającego z lustracji ustawowej przeprowadzonej w Banku Spółdzielczym w Piasecznie w dniach od 11 września do 02 października 2017 r.,

i)       udzielanie absolutorium członkom Zarządu Banku,

j)  zmian Uchwały Nr 9/2015 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie z dnia 23.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,

k)     uchwalenia kierunków działalności PS Banku w 2018 roku i latach następnych,

l)   zmiany Uchwały nr 10/2015 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie z dnia 23.03.2015 r. w sprawie zasad wynagradzania, z tytułu zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji w organach Banku Spółdzielczego w Piasecznie i innych ciałach kolegialnych.

 

Przerwa w obradach

 

12.

Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmiany Uchwały nr 4/2017 Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.03.2017 r. – dotyczącej liczby składu Rady Nadzorczej,

b)     Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie
dla wyborów uzupełniających.

13.

Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie
(w tym: przeprowadzenie procedury kwalifikacji/odpowiedniości kandydatów, podjęcie Uchwały).

14.

Wybór Delegata Banku Spółdzielczego na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.

15.

Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.

16.

Wolne wnioski oraz sprawy różne i bieżące.

 

17.

 

Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie:

 

4*, 6* - realizacja punktów Porządku obrad uzależniona jest od stosownej decyzji KNF. Przy braku przedmiotowej decyzji, Zarząd PS Banku wniesie o realizację Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, który nie będzie uwzględniał oznaczonych punktów Porządku obrad Zebrania.

  
 
                                 

Z A R Z Ą D

Banku Spółdzielczego w Piasecznie

 

lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. ► Kod SWIFT: POLUPLPR