Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 09-06-2024

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie

  

     

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Piasecznie

zawiadamia o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2024 r. 

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE

 

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się o godz. 1300, 

(w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sienkiewicza 2)

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli 
Banku Spółdzielczego w Piasecznie
  

     

 

 

Rozpoczęcie o godz. 1300

1.

Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

a)  Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie,

b)  Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

2.

Uchwalenie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

3.

Wybór Prezydium i Komisji Zebrania:

a) Sekretarza i dwóch Członków Prezydium,

b) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

c) Komisji Uchwał i Wniosków.

4.

Przedstawienie wniosku Zarządu Banku w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

5.

Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania (tj. Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków) oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu.

6.

Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego
w Piasecznie oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Banku.

7.

Przedstawienie sprawozdań/informacji i wniosków Zarządu Banku dot.:

a) działalności w 2023 roku (w tym wniosku w sprawie realizacji/wykonania zaleceń polustracyjnych) wraz ze sprawozdaniem finansowym PS Banku,

b) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli (obradującego 5.06.23 r.),

c) przebiegu i wniosków z kampanii Zebrań Grup Członkowskich (przeprowadzone w dniach 27 i 28 maj 2024 r.), oraz przedstawienie projektów uchwał w wym. sprawach.

8.

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PS Banku w 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu oraz informacjami nt. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego i oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PS Banku. Złożenie wniosków w sprawie przyjęcia stosownych uchwał w przedmiocie referowanych spraw.

9.

Informacje i wnioski Zarządu nt.:

a) projektu podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2023 rok;

b) wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2024 rok,

c) przystąpienia do innej organizacji gospodarczej

d) propozycji kierunków działalności Banku w 2024 roku i lata następne.

10.

Przedstawienie wniosku w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu pracy
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie. Podjęcie uchwały.

11.

Przedstawienie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w znaczeniu kolektywnym, jako organu zarządzającego (jakim jest Rada Nadzorcza), na podstawie projektu „Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, Zarządu Banku oraz Pracowników MRT w Banku Spółdzielczym w Piasecznie”.

12.

 

Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie w 2023 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie za 2023 rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Piasecznie za 2023 rok,

d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Banku,

e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w 2024 roku,

f) podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2023 rok (w tym ustalenia kwoty przeznaczanej na dywidendę dla członków Banku),

g) przystąpienia do innej organizacji gospodarczej,

h) uchwalenia kierunków działalności PS Banku w 2024 roku i latach następnych.

13.

Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie zgłoszonych do Komisji projektów uchwał i wniosków.

14.

Wolne wnioski oraz sprawy różne i bieżące.

 

Zamknięcie obrad.

  

 

Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są do wglądu w jednostkach operacyjnych PS Banku. Bliższych informacji w sprawie problematyki objętej porządkiem obrad udzielają zainteresowanym Członkowie Zarządu oraz upoważnieni pracownicy jednostek operacyjnych PS Banku.

 

 

Z A R Z Ą D

Banku Spółdzielczego w Piasecznie

 

lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR