Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 16-04-2019

Stabilny wynik - PS Bank po Zebraniu Przedstawicieli

 

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Piasecznie odbyło się 28 marca 2019 r. Na miejsce tegorocznego Zebrania Przedstawicieli została wybrana wyjątkowa i w pełni multimedialna sala obrad, oddanego w 2018 roku nowego Ratusza w Konstancinie-Jeziornie. Na terenie miasta zlokalizowane są dwie jednostki operacyjne PS Banku (w tym jedna w nowym Ratuszu), a sam Bank obecny jest na terenie Konstancina-Jeziorny już blisko 100 lat.

 

W zebraniu uczestniczyli Delegaci oraz zaproszeni goście: Kazimierz Jańczuk – Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Małgorzata Jaszczuk – Przedstawiciel Banku BPS S.A., zarazem Dyrektor Oddziału w Warszawie, Wiesław Żółtkowski – Wiceprezes Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i Mariusz Kuciński - Prezes Firmy PKF Consult - Biegły Rewident oraz Janusz Czyż i Janusz Piechociński – Honorowi Członkowie Banku, a także kadra kierownicza PS Banku.   

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku – Mieczysław Grodzki przywitał obecnych i przed realizacją kolejnego punktu porządku obrad o zabranie głosu poprosił Burmistrza Gminy Konstancin - Jeziorna Kazimierza Jańczuka. Burmistrz powitał zebranych, życząc jednocześnie udanych obrad oraz samych sukcesów finansowych w nadchodzącym roku. Korzystając z okazji podziękował przedstawicielom Zarządu PS Banku oraz Dyrektorowi Oddziału w Konstancinie - Jeziornie – Anecie Wardak za dotychczasową już 25-letnią współpracę. Następnie Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie przebiegało zgodnie z przyjętym regulaminem i porządkiem obrad.  

 

Realizując kolejne punkty Porządku obrad Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli – Włodzimierz Szymczak poprosił Zarząd o przedstawienie sprawozdań z działalności Banku w 2018 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym, wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich. W imieniu Zarządu w/w sprawozdania przedstawiła Anna Skrok – Zastępca Prezesa Zarządu. 

 

Marzena Gurynow-Grzejek – Zastępca Prezesa Zarządu zreferowała informacje nt. realizacji wniosków po lustracyjnych, projektu podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2018 rok oraz wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2019 rok.

 

W dalszej części realizacji przyjętego Porządku obrad, Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie ,,Kierunków działalności Banku w 2019 roku i latach następnych”. W imieniu Zarządu zagadnienie zaprezentowała Jolanta Rożek – Zastępca Prezesa Zarządu.

 

Kontynuując realizację Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Przewodniczący Zebrania poprosił Kazimierza Grabczuka – Prezesa Zarządu o informację w sprawie wniosku o uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej oraz wyjaśnienie spraw formalnych dotyczących ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

 

Prezes Zarządu PS Banku wyjaśnił, że w celu realizacji przepisów (Prawo spółdzielcze, Prawo bankowe, Ustawa o biegłych rewidentach) oraz zakresu zadań i obowiązków spoczywających na członkach Rady Nadzorczej, w tym członkach Komitetu Audytu uznaje się za zasadne zwiększenie składu osobowego członków Rady Nadzorczej. Przypomniał, że zgodnie z obowiązującym na dzień dzisiejszy Statutem Banku liczba członków Rady może wynosić od 7 do 13 osób, aktualnie skład Rady Nadzorczej jest dziesięcioosobowy i zasadnym jest jego zwiększenie. Z uwagi na powyższe, zwrócił się do Przedstawicieli obecnych na Zebraniu o podjęcie decyzji o jaką ilość osób należałoby zwiększyć skład osobowy obecnej Rady. 

 

W kolejnym punkcie porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej Mieczysław Grodzki zreferował ,,Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie - PS Banku w 2018 roku” wraz ze Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu oraz informacją nt. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PS Banku wraz z wnioskiem do Zebrania Przedstawicieli o jego zatwierdzenie. Ponadto, Przewodniczący Rady Nadzorczej wniósł do Zebrania Przedstawicieli o pozytywną ocenę Rady Nadzorczej w znaczeniu kolektywnym jako organu zarządzającego jakim jest Rada Nadzorcza Banku. Referujący wniósł o pozytywną ocenę pracy Rady Nadzorczej, Sprawozdania finansowego za 2018 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie w 2018 roku wraz ze sprawozdaniami uzupełniającymi, projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok oraz o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. 

 

Po przedstawieniu materiałów dotyczących Porządku obrad Przewodniczący Zebrania zaprosił do dyskusji uczestników jak również zaproszonych gości do zabrania głosu. Jako pierwsza wystąpiła Małgorzata Jaszczuk Dyrektor Oddziału w Warszawie – Przedstawiciel Banku BPS S.A., podziękowała za zaproszenie i pogratulowała osiąganych wyników, wskazując, że jest to efekt pracy pracowników oraz kadry zarządzającej, która w okresie obowiązywania niskich stóp procentowych potrafiła wypracować satysfakcjonujące wyniki za rok ubiegły. Wyniki Banku są wyższe niż średnia dla grupy rówieśniczej, do której należy Bank Spółdzielczy w Piasecznie, co należy ocenić pozytywnie. Następnie głos zabrał Wiesław Żółtkowski – Wiceprezes Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Dziękując za zaproszenie na Zebranie, poinformował, iż Bank Spółdzielczy w Piasecznie należy do grona największych banków spółdzielczych przynależnych do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, w którym obecnie uczestniczy 305 banków. PS Bank zaliczony jest do Grupy rówieśniczej, której aktywa mieszczą się w przedziale od 0,5 mln zł do 1 mld zł. Stwierdził, że wypracowane wyniki Banku za rok 2018 ocenia pozytywnie. W swym wystąpieniu odniósł się również do wyzwań stojących aktualnie przed bankowością spółdzielczą, w tym przede wszystkim tych wynikających ze zmieniających się przepisów i regulacji, niskich stóp procentowych oraz konieczności upowszechniania członkostwa. Na zakończenie wypowiedzi życzył zrównoważonego rozwoju w roku bieżącym oraz latach następnych. Głos zabrał również Prezes Zarządu PS Banku – Kazimierz Grabczuk, który podziękował w imieniu własnym jak i całego Zarządu za pozytywną ocenę wyników Banku w roku 2018, a szczególne podziękowania skierował do kierownictwa i pracowników, bez których nie byłoby to możliwe. W dalszej części Zebrania Przedstawicieli zostały podjęte Uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań, ,,Kierunków działalności Banku w 2019 roku i latach następnych”, a także udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku. Realizując kolejny punkt porządku obrad, po dyskusji, z uwagi na wygłoszone opinie, Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o rozszerzeniu składu Rady Nadzorczej o 1 osobę i wyborze Teresy Stoksik na członka tego organu. Przewodniczący Zebrania pogratulował nowo wybranemu Członkowi Rady Nadzorczej, która podziękowała za otrzymane zaufanie, stwierdzając, iż dołoży wszelkich starań, aby swoją wiedzę i doświadczenie bankowe wykorzystać dla dobra i rozwoju Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Banku 

 

Wobec wyczerpania spraw objętych Porządkiem obrad Przewodniczący Zebrania – Włodzimierz Szymczak podziękował wszystkim obecnym, za udział w Zebraniu, a Członkom Komisji oraz Prezydium za sprawną pracę i zamknął obrady.   

 

lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR