Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 Licytacje Nieruchomości

Przetarg na nabycie składników masy upadłości -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu zaprasza do udziału w przetargu na nabycie składników masy upadłości:

 

1. Przedmiotem przetargu jest:

a. nieruchomość położona w Ostrowcu 1a, gm. Chynów, powiat grójecki, stanowiącej działkę nr 8/2, z obrębu 0039 Ostrowiec, zabudowana budynkiem magazynowo

- produkcyjnym z częścią socjalno-biurową, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00072117/2

o wartości rynkowej w wysokości 14 735 000,00 zł netto, wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Joannę Bondę (Bonda), posiadającą uprawnienia biegłego sądowego z dnia 20.02.2023 r. (dalej: „Nieruchomość”);

b. ruchomości wchodzące w skład upadłości o łącznej wartości rynkowej 402 664,30 zł netto, wymienione szczegółowo w Załączniku do opisu i oszacowania wartości ruchomości wg. Wykazu uzupełniającego z dnia 23.05.2022 r., sporządzonego przez mgr inż. Krzysztofa Jankowskiego, posiadającego uprawnienia biegłego sądowego z dnia 22.06.2022 r.– pod: poz. 14; poz. od 17 do 18; poz. 20; poz. 22 oraz ruchomości wchodzące w skład masy upadłości wymienione szczegółowo w Załączniku nr 1 do opisu i oszacowania wartości ruchomości i znaku towarowego, sporządzonego przez mgr inż. Krzysztofa Jankowskiego, posiadającego uprawnienia biegłego sądowego z dnia 15.03.2021 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.04.2021 r.

– pod: poz. od 1 do 214; poz. 216; poz. od 219 do 220; poz. 222; poz. 228; poz. 230; poz. od 232 do 242; poz. od 244 do 263; poz. od 265 do 267; poz. 269; poz. od 271 do 356; (dalej łącznie: „Ruchomości”);

c. znak towarowy słowno-graficzny „Fruit Logistics”, zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod nr Z.450556 w dniu 16.12.2015 r., wskazany w opisie i oszacowaniu wartości ruchomości i znaku towarowego, sporządzonym przez mgr inż. Krzysztofa Jankowskiego, posiadającego uprawnienia biegłego sądowego z dnia 15.03.2021 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.04.2021 r. o wartości rynkowej w kwocie 1 082,00 zł oraz wartości likwidacyjnej 1,00 zł (dalej: „Znak Towarowy”);

 

2. Cena wywoławcza wynosi 12 867 934,36 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery 36/100 złote) netto.

3.  Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 1.286.793,44 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy 44/100 złote) na rachunek masy upadłości o numerze: 24 1090 1883 0000 0001 4425 9604, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V  GUp 139/20

– Ostrowiec”.

4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 2 lutego 2024 roku do godziny 16.00, w Kancelarii Notarialnej Marta Friediger Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków, lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej, nie zaś data nadania oferty).

5.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2024 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom, w sali nr X, o godz. 12.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

6.           Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w Regulaminie przetargu (aukcji) złożonym przy wniosku Syndyka z dnia 19 września 2023 roku (data nadania wniosku: 19 września 2023 roku), oraz Postanowieniu Sędziego-Komisarza z dnia 20 listopada 2023 r. znajdujących się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom, pod sygn. V GUp 139/20.

7.           Informacje odnośnie przetargu (w tym o oględzinach przedmiotu przetargu) uzyskać można także w Biurze Syndyka – Kraków, ul. Filipa Eisenberga 11/1, pod tel. +48 12 889 99 61, e-mail: ostrowiec@alerion.pl lub na stronie internetowej www.aegis.pl

 

 

I Licytacja lok. mieszkalnego Warszawa 20.03.2024r

I Licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Powstańców Śląskich 45/30, 01-355 Warszawa oraz garażu.

Termin wyznaczony od 20.03.2024 r. do 27-03.2024 r. (licytacja elektroniczna)

Cena wywołania lokalu mieszkalnego 407 400,00 zł, cena wywołania garażu 28 800,00 zł.

Szczegóły w obwieszczeniu. Zapraszamy. 

 

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR