Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Reklamacje

INFORMACJA

NA TEMAT SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PIASECZNIE - PS BANKU

 

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonej usługi w PS Banku.

2. Reklamacja może być złożona:

  • w formie pisemnej – osobiście, w PS Banku, albo przesyłką pocztową na adres: „Bank Spółdzielczy w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno”;
  • ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w PS Banku.

3. Po złożeniu reklamacji w miejscu i w formie określonej w ust. 1 i 2, PS Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź może być również dostarczona pocztą elektroniczną, wyłącznie na wniosek klienta.

4. Bank udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie:

  • 15 dni roboczych od daty otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
  • 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego terminem.

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa wyżej, PS Bank w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrywania sprawy;

3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć:

  • 35 dni roboczych dla reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa,
  • 60 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
 
 

Klient może złożyć reklamację korzystając z formularza reklamacyjnego. W innym przypadku reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, numer PESEL lub NIP albo REGON, dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia oraz oczekiwania dotyczące rozpatrzenia reklamacji oraz własnoręczny podpis klienta lub pracownika Banku przyjmującego reklamację (w przypadku reklamacji składanych ustnie).”

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR